نویسنده = امیر رحیمی
تعداد مقالات: 4
2. اولویت های اساسی در تغییر ساختار آموزش مهندسی شیمی در ایران

دوره 6، شماره 21، بهار 1383، صفحه 7-15

منصور طاهری؛ امیر رحیمی


3. آموزش مهندسی شیمی، معایب، راهکارها و اولویت ها

دوره 2، شماره 8، زمستان 1379، صفحه 1-13

منصور طاهری؛ امیر رحیمی


4. نگرشی به آموزش مهندسی شیمی با توجه به فناوری

دوره 2، شماره 7، پاییز 1379، صفحه 35-49

منصور طاهری؛ امیر رحیمی