نویسنده = جعفر باقری نژاد
تعداد مقالات: 2
2. تعامل حوزه های علمی و صنعتی بستر مناسب توسعه و فناوری

دوره 6، شماره 22، تابستان 1383، صفحه 1-30

جعفر باقری نژاد