نویسنده = رضوان حسینقلی زاده
تعداد مقالات: 1
1. الزامات اساسی تعامل دانشگاه ـ صنعت: با رویکرد مدیریت دانش

دوره 14، شماره 54، تابستان 1391، صفحه 1-19

رضوان حسینقلی زاده