نویسنده = علی عباس میر آقایی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی ویژگیهای شخصیتی کارآفرینی دانشجویان فنی و مهندسی دانشگاه اصفهان

دوره 14، شماره 56، زمستان 1391، صفحه 133-147

علی عباس میر آقایی؛ محمد میرزایی