نویسنده = فریبا محمد اوغلی ریحان
تعداد مقالات: 1
1. بررسی جایگاه اخلاق مهندسی در آموزش مهندسی ایران: مرور نظام مند

دوره 19، شماره 76، زمستان 1396، صفحه 79-97

فریبا محمد اوغلی ریحان؛ سید شمس الدین علیزاده