نویسنده = جمشید پرویزیان
تعداد مقالات: 1
1. آموزش مهندسی در ایران: محتوا و روش¬ مقایسه¬ا¬ی با برخی کشورهای صنعتی

دوره 11، شماره 44، زمستان 1388، صفحه 1-16

جمشید پرویزیان؛ فرشاد تویسرکانی