نویسنده = رضا کاکایی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تأثیرات مؤلفه¬های کیفی بر شاخصهای دستمزد و بهره وری نیروی کار معادن کشور

دوره 10، شماره 40، زمستان 1387، صفحه 127-149

رضا شکور شهابی؛ رضا کاکایی؛ رضا رمضانی