کلیدواژه‌ها = تمایل به کار آفرینی
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر تفاوتهای جنسیتی در قصد و رفتار کارآفرینانة دانشجویان دانشکدة کارآفرینی دانشگاه تهران

دوره 19، شماره 73، بهار 1396، صفحه 45-65

مرتضی اکبری؛ اعظم آهنگر سله بنی؛ مجتبی هوشمندزاده؛ راضیه طهماسبی