کلیدواژه‌ها = فن آوریهای کوانتومی
1. آینده فناوری نانوالکترونیک

دوره 19، شماره 75، پاییز 1396، صفحه 23-54

محمد حسن آرام؛ طه رجب زاده؛ مجید عالی زاده؛ سینا خراسانی