کلیدواژه‌ها = هنجارهای ذهنی
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر تفاوتهای جنسیتی در قصد و رفتار کارآفرینانة دانشجویان دانشکدة کارآفرینی دانشگاه تهران

دوره 19، شماره 73، بهار 1396، صفحه 45-65

مرتضی اکبری؛ اعظم آهنگر سله بنی؛ مجتبی هوشمندزاده؛ راضیه طهماسبی


2. ارزیابی برنامه¬های آموزش کارآفرینی در آموزش عالی

دوره 15، شماره 57، بهار 1392، صفحه 75-89

زهرا آراستی؛ سعیده سعید بنادکی