کلیدواژه‌ها = توسعه پایدار
تعداد مقالات: 6
1. آموزش انرژیهای تجدید‌پذیر در ایران

دوره 18، شماره 69، بهار 1395، صفحه 77-90

صادق مطهر؛ علی اکبر عالم رجبی


2. چشم انداز جهانی چالشهای آموزش و پژوهش مهندسی و توسعه پایدار

دوره 16، شماره 63، پاییز 1393، صفحه 11-24

محمد مهدی غفاری؛ حسن ظهور


3. وضع کنونی علم در کشور

دوره 13، شماره 49، بهار 1390، صفحه 1-17

رضا داوری اردکانی


4. ساختار مفهومی سیاستگذاری علم و فناوری در حوزه مهندسی

دوره 8، شماره 32، زمستان 1385، صفحه 21-49

محمود یعقوبی؛ محمد مهدی غفاری


5. ویژگی های اجتماعی مهندسان در صنعت

دوره 6، شماره 22، تابستان 1383، صفحه 45-57

محمود یعقوبی؛ مهدی بهادری نژاد؛ کیان عزیزیان


6. نظریه پرداری مدیریت محیط زیست در ایران

دوره 2، شماره 6، تابستان 1379، صفحه 1-20

علی اکبر پیر عزیزی