کلیدواژه‌ها = رشته مهندسی شیمی
1. آموزشهای مهارتی تکمیلی برای مهندسین شیمی از نگاه مهندسین مشاور

دوره 20، شماره 77، بهار 1397، صفحه 1-17

شاکر خردمندی نیا؛ رحمت ستوده قره باغ