کلیدواژه‌ها = فرایند مدیریت و قابلیتهای ارتباطات
1. طراحی و تبیین مدلهای توسعه ارتباط دانشگاه با صنعت

دوره 10، شماره 37، بهار 1387، صفحه 69-83

محمد رضا حمیدی زاده