کلیدواژه‌ها = مدل طراحی اشیای یادگیری
1. الگوی آموزش الکترونیکی دروس مهندسی

دوره 12، شماره 48، زمستان 1389، صفحه 149-170

شروان عطایی؛ عاطفه نجیبی