موضوعات = ارزشیابی، کیفیت و نوآوری
1. بررسی آماری پایان نامه های مهندسی دانشگاه های دولتی در حوزه تصویرنگاری پزشکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 تیر 1398

علیرضا لاری؛ مهدی کفائی