دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
2. بررسی برداشت فراگیران و تاثیر استفاده از نرم افزار Edmodo بر مهارتهای نگارشی دانشجویان مهندسی راه آهن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 اردیبهشت 1399

محبوبه تقی زاده؛ مینا بصیرت؛ آتنا اجتهادی


3. بررسی علل بی انگیزگی دانشجویان مهندسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1399

حسین معماریان؛ آزاده معماریان؛ عماد محصل افشار


4. ارزیابی و رتبه‌بندی معیارهای انتخاب استاد راهنما با روش‌های تصمیم‌گیری چند معیاره « مطالعه موردی دانشگاه صنعتی ارومیه»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 تیر 1399

رحیم دباغ؛ پریا عزیز پور


5. علم چگونه آینده را پیش بینی می کند؟

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 تیر 1399

مسعود عبداللهی نیا؛ علی غفاری


6. بررسی رابطه و مقایسه ابعاد میزان گرایش به علوم، فناوری، مهندسی و ریاضی با میزان مهارت های لازم قرن 21

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 تیر 1399

سحر برادران عبداللهی؛ فیروز محمودی


7. سطح اشتغال‌پذیری دانش‌آموختگان فنی و حرفه‌ای از دیدگاه معاونان فرهنگی و دانشجویی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 مرداد 1399

رضا مهدی؛ رضا مهدی