طراحی و اجرای برنامۀ کارشناسی ارشد آموزش مهندسی

نوع مقاله: مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

استاد مهندسی زمین / دانشکاه تهران

10.22047/ijee.2020.199311.1672

چکیده

جهانی شدن اقتصاد، پیشرفتهای شگرف در فناوری و علوم شناختی و حرکتی جهانی بهسمت ارزشیابی دستاورد محور برنامه‌های آموزشی، نیاز به‌تغییرات در مدل سنتی عرضۀ آموزش مهندسی را بهنحو فزایندهای ضروری ساخته است. عناصر کلیدی تاثیر گذار در بهاجرا گذاردن تغییرات در آموزش مهندسی، اعضای هیات علمی و مسئولان و کارشناسان آموزش‌اند. در طی پژوهشی که درمورد وضعیت کارشناسان آموزش در حوزه مهندسی ایران صورت گرفت، مشخص شد که شاغلین این گروه چه در دانشگاه و چه در صنعت، از پیش زمینه تحصیلی متنوع و اغلب غیر مرتبط با امر آموزش برخوردارند و کسب آموزش خاص در مورد حرفه خود را ضروری می‌دانند. نیاز مشابه در دیگر کشورهای جهان منجر به‌راه اندازی دوره‌های تحصیلات تکمیلی «آموزش مهندسی» شده است. هدف این دوره‌ها، که اغلب در دانشکده های مهندسی به‌اجرا در می‌آیند، تربیت افرادی است که وظیفه برنامه‌ریزی آموزشی، ساماندهی، هدایت اجرا، ارزیابی و مستند سازی آموزش و کمک به ارتقای کیفیت آموزش‌های ارایه شده، در مراکز آموزش مهندسی و صنعت را به‌عهده داشته باشند. دانش آموختگان این رشته هم چنین قادر خواهند بود که با انجام پژوهش‌های سازمان یافته راهکارهایی برای برطرف نمودن چالشهای آموزش مهندسی کشور، و ارتقای کیفیت آن، ارایه دهند. در این مقاله اقدامات صورت گرفته برای نیاز سنجی، طراحی و تصویب برنامه آموزشی «کارشناسی ارشد آموزش مهندسی» تشریح شده است. دوره کارشناسی ارشد آموزش مهندسی، برای اولین بار در کشور، از مهر ماه 1398 در دانشکدۀ فنی دانشگاه تهران، به‌اجرا در می‌آید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Design of Master of Engineering Education Program

نویسنده [English]

  • Hossein Memarian
Professor of Geo-Engineering / University of Tehran
چکیده [English]

The globalization of economy, incredible advances in technology and social sciences, and the international move toward outcome-oriented evaluation of education programs greatly necessitate changes in the traditional model of engineering education. Key elements for effective execution of changes in engineering education are the faculty members and education staff and authorities. From a research on Iran’s engineering education staff, it was found that regardless of their location of employment (whether universities or industry), this groups came from a diverse academic background, which is often irrelevant to the concept of education. Their priority seems to be acquiring specialized professional trainings. A similar requirement in other countries has led to the establishment of higher education programs in engineering education. The goal of these programs, which are usually conducted in engineering faculties, is to train people who can be in charge of arrangement, coordination, guidance, execution, evaluation, and documentation of education. Furthermore it is aimed to enable the trainees to enhance the quality of education presentation in educational institutions, as well as the industry. The graduates of this program will also be able to propose mechanisms to overcome the country’s engineering education challenges and promote its quality through systematic research. In this paper, the work on feasibility, design and legislation the “Master’s Program in Engineering Education” is explained. The inauguration of Iran’s first Master’s Program in Engineering Education will take place in September 2019, at University of Tehran’s Faculty of Engineering.

کلیدواژه‌ها [English]

  • engineering education
  • master’s program
  • education staffs
  • Professional Development
  • research in engineering education
  • Iran