بررسی میزان رعایت استاندارد بین المللی ایزو 214 در چکیده فارسی پایان نامه ها و رساله های رشته های فنی-مهندسی دانشگاه تبریز

نوع مقاله: مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

گروه علم اطلاعات و دانش شناسی- دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی- دانشگاه تبریز- تبریز- ایران

10.22047/ijee.2020.198048.1668

چکیده

پژوهش حاضر با هدف مطالعه میزان رعایت استاندارد ایزو ۲۱۴ در تهیه چکیده‌های فارسی پایان‌نامه‌های رشته‌های فنی مهندسی دانشگاه تبریز انجام شده است. روش پژوهش توصیفی و از نوع تحلیل محتوا است. ابزار گردآوری اطلاعات، سیاهه وارسی استاندارد ایزو 214 است. جامعه آماری پژوهش، 2959 چکیده فارسی پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی رشته‌های فنی مهندسی دانشگاه تبریز است که 342 مورد به عنوان نمونه پژوهش انتخاب و تجزیه ‌و ‌تحلیل‌ داده‌ها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی انجام شده است. نتایج نشان داد از میان دانشکده‌های مورد بررسی، دانشکده عمران با میانگین کل 95/81 درصد مولفه‌های ایزو ۲۱۴ را بیشتر از سایر دانشکده‌ها رعایت کرده است. رشته‌های مهندسی خاک با میانگین 29/86، نقشه‌برداری با میانگین 55/85 و ساخت و تولید با میانگین 76/84درصد مؤلّفه‌های ایزو ۲۱۴ را نسبت به سایر رشته‌های فنّی-مهندسی بیشتر رعایت کرده‌اند. میزان رعایت مولفه‌های ایزو 214 در رشته‌های بیوالکتریک، مهندسی برق-قدرت و الکترونیک به ترتیب با 33/73، 62/73 و 13/74 در کمترین سطح بوده است. از بین ۱۵ مولفه مورد بررسی ایزو ۲۱۴، «استفاده از افعال معلوم» و «بیان ضمائر در قالب سوم شخص» با میانگین کل 100 درصد بیشترین و مولفه‌ «بیان یافته‌های پژوهش» با میانگین کل 6/14 درصد کمترین فراوانی را داشتند. نتایج آزمون خی دو نیز نشان داد که بین رعایت استاندارد 214 و متغیرهای دانشکده و رشته تحصیلی رابطه معنی‌داری وجود دارد. میانگین رعایت مؤلّفه‌های ایزو 214 در تمام سالهای مورد بررسی 72/78درصد بوده است که تاحدود زیادی با استاندارد ایزو 214 انطباق دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of the compliance of Persian abstracts and graduate theses and Dissertations of engineering fields of Tabriz University with international standards ISO 214

نویسندگان [English]

  • zahra Jahanban Esfahlan
  • afshin hamdipour
  • rasool zavaraqi
Department of Knowledge and Information Science, Faculty of Education, University of Tabriz, Tabriz, Iran
چکیده [English]

Abstract: Present study is conducted with the aim of studying the agreement of Persian abstracts and graduate theses of engineering courses of Tabriz University during 2005-2015 with international standards of ISO-214. The statistical population of this study is 342 titles for the ISO-214 standard, which relates to 4 faculties and 21 engineering disciplines. For the data analysis, descriptive statistics and inferential statistics (Chi test, Phi and Cramer tests) and Excel 2010 software and SPSS version 22 were used. Also, one checklist for the investigation of ISO 214 was implied. The results of this study showed that among faculties, the Faculty of Civil Engineering with an average of 81.95% is more consistent with the ISO-214 components. In the ISO 214 standard, the relevant components in the Soil and Fundamental Engineering, Surveying and Geomatics Engineering and Manufacturing Engineering have been observed respectively with a mean of 86.29%, 85.55%, and 84.75% higher than the other studied disciplines. among the 15 components of ISO -214 that were examined, components of the use of “verbs and pronouns in the third form” with a total of 100%, the “bibliographic information component in the abstract page” with an average of 98.75%, and the “existence of a keyword” with an average of 98.52% are in agreement with ISO-214 standards. The mean observance of the components of ISO 214 was 78.72%, which greatly compliance with the ISO 214 standard.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Abstracting
  • International Standard ISO 214
  • Engineering disciplines
  • Dissertation
  • Thesis