صلاحیت‌های اعضای هیأت‌علمی برای آموزش تنوع زیستی و محیط زیستی با رویکرد تحلیل محتوا

نوع مقاله: مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکدة اقتصاد و توسعة کشاورزی، دانشگاه تهران

2 ، دانشکدة اقتصاد و توسعة کشاورزی، دانشگاه تهران

3 دانشکدة اقتصاد و توسعة کشاورزی، دانشگاه تهران

4 گروه ترویج و آموزش کشاورزی،دانشکدة اقتصاد و توسعة کشاورزی، دانشگاه تهران

10.22047/ijee.2020.192832.1655

چکیده

امروزه، موسسات آموزش عالی در سراسر جهان آغاز به تغییر ماموریت‌های، اهداف و چشم اندازهای خود برای توجه و تلفیق مسایل مربوط به حفظ تنوع زیستی در کارکردهای خود نموده اند. مؤلفه انسانی نظام آموزش عالی کشاورزی یکی از ارکان این نظام به شمار می‌رود که درپیوندی پویا و هماهنگ با دیگر مؤلفه ها نقش محوری را در پیشبرد اهداف نظام ایفا می کند. حال آنکه تا کنون در کشور تلاش مؤثری در زمینه شناسایی مولفه‌های اثر گذار در بهبود صلاحیت های حرفه ای اعضای هیات علمی صورت نگرفته است. لذا این تحقیق به منظور شناسایی مولفه های صلاحیت‌های حرفه ای اعضای هیأت‌علمی برای آموزش تنوع زیستی انجام گرفت. این پژوهش با رویکرد کیفی و با روش تحلیل محتوای استقرایی انجام پذیرفت. اطلاعات مورد نیاز از طریق انجام مصاحبه نیمه ساختاریافته با 24 نفر از متخصصان حوزه آموزش محیط زیست و تنوع زیستی که به روش نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شده بودند، جمع آوری شدند. تحلیل محتوای استقرایی را با مشخص نمودن وجوه معنای و سپس برچسب زدن بـه آن ها در قالب کدها کیفی آغاز نموده و با مقوله بندی کد ها و ایجاد ارتباط بین مقوله ها ادامه دادیم. این فرآیند به کمک نرم افزار MAXQDA اجرا شد. برای اعتبار بخشی یافته های کیفی، از راهبردهای بازبینی مشارکت کنندگان و بازبینی متخصصین استفاده شده است. یافته ها نشان داد صلاحیت‌های حرفه‌ای‌ اعضای هیات علمی برای آموزش تنوع زیستی شامل صلاحیت‌های مهارتی‌، صلاحیت‌های دانشی‌، صلاحیت‌های ارزشی و اخلاقی هستند که هر کدام دارای نشانگرهایی می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of the Professional Competencies of Faculty of Agriculture and Natural Resources University of Tehran for Biodiversity Education with Content Analysis Approach

نویسندگان [English]

  • Hamid Movahed 1
  • Mona Babaee 2
  • Amir Alambegi 3
  • ahmad rezvanfar 1
  • Amir Afzaligoroh 4
1 Faculty of Economics and Agricultural Development, University of Tehran
2 Faculty of Economics and Agricultural Development, University of Tehran
3 Faculty of Economics and Agricultural Development, University of Tehran
4 Department of Agricultural Extension and Education, Faculty of Economics and Agricultural Development, University of Tehran
چکیده [English]

Today, higher education institutions around the world are beginning to change their missions, goals, and prospects to address and integrate issues related to biodiversity conservation in their functions. The human component of the agricultural higher education system is one of the pillars of this system that plays a central role in advancing the objectives of the system in a dynamic and harmonious connection with other components. However, so far no effective efforts have been made in the country to identify effective factors in improving the professional competence of faculty members. Therefore, this study was conducted to identify the components of faculty members' professional competencies for biodiversity education. This study was conducted using qualitative approach and inductive content analysis method. Required information was collected through semi-structured interviews with 24 experts in the field of environmental education and biodiversity selected by snowball sampling. We began the inductive content analysis by identifying the meanings and then tagging them in the form of qualitative codes, and continued by codifying the codes and linking them to categories. This process was implemented with the help of MAXQDA software. To validate the qualitative findings, participant review and expert review strategies have been used. The findings showed that faculty members' professional competencies for biodiversity education included skills competencies, knowledge competencies, value competencies and ethical competencies, each of which has indicators

کلیدواژه‌ها [English]

  • faculty؛ competencies؛ biodiversity
  • education؛ environmental