شناسایی و رتبه بندی مولفه های اخلاق مهندسی با رویکرد تصمیم گیری چند شاخصه

نوع مقاله: مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی عمران، موسسه آموزش عالی آپادانا ، شیراز ،ایران.

2 گروه مدیریت، موسسه آموزش عالی آپادانا، شیراز، ایران.

10.22047/ijee.2020.187460.1646

چکیده

جوامع برای بقای خود نیاز به رعایت و توسعه اخلاق دارند. تاثیر گسترده مهندسی بر سلامت و رفاه انسان ها و بروز بسیاری از اعمال غیر اخلاقی در این حوزه سبب شده است که اخلاق مهندسی به یک اولویت تبدیل شود. پژوهش حاضر با هدف شناسایی و رتبه بندی مولفه های اخلاق مهندسی انجام گرفت. به منظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه های تهیه شده مبتنی بر روش های تصمیم گیری چند شاخصه به کار رفته در این پژوهش (روش آزمایش و ارزیابی تصمیم گیری و روش تحلیل شبکه ای) استفاده شد که توسط پنج نفر از مدیران سازمان های ارائه دهنده خدمات فنی و مهندسی بوشهر با حداقل پنج سال سابقه مدیریت و حضور در این حرفه تکمیل گردیده است. داده های جمع آوری شده توسط نرم افزار سوپر دسیژن (Superdeicision) تحلیل شد. نتایج پژوهش نشان داد که مولفه های پاسخگویی، پایبندی به ضوابط و قوانین و پایبندی به رفاه عمومی و محیط زیست مهمترین مولفه های اخلاق مهندسی هستند. به طور کلی می توان بیان کرد مولفه های سازمانی به مراتب نقش مهم تری نسبت به مولفه های حرفه ای و فردی اخلاق داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying and Ranking the Components of Engineering Ethics with a Multi-Criteria Decision-Making Approach

نویسندگان [English]

  • mahdi safaei 1
  • Ardalan Feili 2
  • omid jabari 1
  • seyed ahmad Jenabali Jahromi 1
1 department of civil engineering , apadana institution , shiraz , iran
2 department of management , apadana institution , shiraz , iran
چکیده [English]

Engineering ethics deals with moral issues and decisions confronting individuals and organizations engaged in engineering, and it is, therefore, the ability and the responsibility of all engineers to evaluate their decisions based on the general well-being of a society. Aim of the present study was to identify and rank the components of engineering ethics. This study is categorized as applied research based on the aims, and descriptive research in terms of the methods and nature of the study. To collect the data, questionnaires were prepared based on multi-attribute decision-making methods and completed by five managers of technical and engineering service provider organizations in Bushehr; the managers had at least five years of management experience and presence in this profession. The data were analyzed by SuperDecisions software. The results of this study show the components of accountability, adherence to rules and regulations, and adherence to public welfare and environment are the most important components of engineering ethics. In general, it can be concluded that organizational components have had a far more important role than professional and individual ethics components.

کلیدواژه‌ها [English]

  • engineering ethics
  • multi-attribute
  • SuperDecisions
  • Accountability
  • rules