ارزیابی و رتبه‌بندی معیارهای انتخاب استاد راهنما با روش‌های تصمیم‌گیری چند معیاره « مطالعه موردی دانشگاه صنعتی ارومیه»

نوع مقاله: مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

ارومیه- دانشگاه صنعتی ارومیه- کیلومتر دوم جاده بند- صندوق پستی 419- 57155 کد پستی 17165- 57166

10.22047/ijee.2020.207488.1695

چکیده

انتخاب استاد راهنما جهت انجام تحقیقات دانشجویی مسئله‌ای مهم و ضروری است. دانشجویان ممکن است در انتخاب استاد راهنمای خود با مشکل مواجه باشند، زیرا هیچ قاعده و دستورالعمل خاصی برای انتخاب استاد راهنما وجود ندارد. عوامل متعددی این موضوع را تحت تاثیر قرار می‏دهند که ممکن است در نهایت سبب نارضایتی و کاهش انگیزه دانشجو و تاخیر در انجام تحقیق و پایین آمدن کیفیت پایان‌نامه ‌شود. برای ارایه شاخص‌ها و معیارهای ‌مناسب جهت انتخاب استاد راهنما از تحقیقات گذشته با روش پیمایشی از دانشجویان سال آخر تحصیلات تکمیلی دانشگاه صنعتی ارومیه براساس مدل نظری جامع تدوین شده برای ارزیابی و رتبه‏بندی معیارها از روش تصمیم‌گیری چند معیاره بهتربن-بدترین (BWM)استفاده شده است. روش نمونه‌گیری هدفمند از 35 نفر دانشجوی سال آخر دوره کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی ارومیه انتخاب و از طریق پرسشنامه مهمترین معیارها برگزیده شدند. روایی پرسشنامه را متخصصان دانشگاهی تأیید نمودند و برای سنجش پایایی آن از آلفای کرونباخ (823/0) استفاده شد. نتایج نشانگر آنست که معیارهای میزان تسلط استاد راهنما به زبان انگلیسی، میزان بروز بودن اطلاعات استاد راهنما به موضوع پژوهش، نظارت مداوم و همکاری و تعامل استاد راهنما برای به فرجام رساندن پژوهش، میزان در دسترس بودن استاد راهنما و رفتار و برخورد استاد راهنما با دانشجو دارای پنج رتبه اول و کم اهمیت‌ترین معیارها شامل جنسیت استاد راهنما و موقعیت اداری استاد راهنما در دانشگاه بوده است. بنابراین معیارهای کیفی مانند علمی و بروز بودن اطلاعات استاد و استفاده از منابع خارجی نسبت به سایر معیارها در انتخاب استاد راهنما در اولویت قرار دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating and Ranking the Criteria of Choosing a Supervisor with Multi-Criteria Decision-Making Techniques "A Case Study of Urmia University of Technology"

نویسندگان [English]

  • rahim dabbagh
  • perya azizpoor
Urmia University of Technology
چکیده [English]

The choice of supervisor for conducting student research is an important and necessary issue. Students may have difficulty choosing their supervisor because there are no rules and guidelines for choosing a tutor. Several factors affect this issue, which may ultimately lead to dissatisfaction and reduced student motivation and delays in conducting research and lowering the quality of the dissertation. To provide the appropriate indicators and criteria for selecting a supervisor, recent research and surveying methods of the final year students of the Urmia University of Technology based on the comprehensive theoretical model developed for their evaluation and ranking, use the appropriate decision-making method of the multi-criteria, best-worst used. The purposeful sampling method was selected from 35 graduate students of the Urmia University of Technology, and the most important criteria were selected through questionnaires. The university experts confirmed its validity, and its reliability was measured using Cronbach's alpha (0.823). The results indicate that the criteria for Master's proficiency in English, the extent to which the supervisor's information is updated to the subject of research, continuous monitoring, and the interaction of the supervisor to the completion of the work, the extent of the availability of the supervisor and the behaviour of the supervisor's professor. The student ranked first in five, and the least essential criteria included the gender of the supervisor and the administrative position of the supervisor at the university. Therefore, qualitative criteria such as scientific and updated information of the professor are before other criteria in choosing a supervisor.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dissertation
  • Multi-criteria decision making
  • Supervisor selection
  • postgraduate students
  • BWM