نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشجوی دکتری مطالعات برنامه درسی گروه مطالعات برنامه درسی دانشگاه فردوسی مشهد

3 گروه مطالعات برنامه درسی و آموزش دانشگاه فردوسی مشهد مشهد ایران

10.22047/ijee.2021.252421.1786

چکیده

مقاله حاضر در جستجوی شناخت نوع مواجهه با طراحی محیط‌های یادگیری کارآموزی دانشجویان رشته مهندسی است. روش تحقیق توصیفی و تحلیل اسناد بود. در تحلیل برنامه درسی تجربه شده، جامعه آماری شامل دانشجویان مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد که واحد کارآموزی را گذرانده بودند و تعداد آنها250 نفر می‌شد. تعداد 135 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند و به پرسشنامه‌ی محقق ساخته پاسخ دادند. در تحلیل برنامه درسی قصد شده 6 سند برنامه درسی انتخاب شد. نتایج با استفاده از آزمون ناپارامتریک خی دو یک بعدی (کای مربع) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد، دانشجویان برنامه درسی تجربه شده را از لحاظ ابعادی مانند تناسب محتوا با فعالیت‌های حرفه ای و نیازهای علمی صنعت را مغفول(p <001) ‌و در بقیه موارد نوع طراحی آموزشی را به طور معناداری به صورت طراحی آموزشی جزءنگر (p <05) ارزیابی کردند. نتایج مربوط به برنامه درسی قصد شده از طریق بررسی برنامه درسی مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و ارزیابی طرح درس های اعضای هیات علمی دانشکده مهندسی نیز نشان داد که طراحی محیط های یادگیری کارآموزی مغفول مانده است. اتخاذ رویکرد کل نگر مبتنی بر محیط های یادگیری تکلیف محور به عنوان رویکرد بدیل در طراحی آموزشی کارآموزی پیشنهاد می شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analyze the current situation and identify an alternative approach to the internship learning environment in engineering curriculum

نویسندگان [English]

  • Morteza Karami 1
  • Azam Mohamadzadeh 2
  • Hosein Jafari Sani 3

1 Associate professor Curriculum and Instruction Ferdowsi University of Mashhad

2 PhD Student in Curriculum Studies Curriculum Studies department Mashhad Ferdowsi University

3 Department of curriculum studies and instruction Ferdowsi University of Mashhad Mashhad Iran

چکیده [English]

The present article seeks to identify the type of exposure to designing internship learning environments for engineering students. The research method was descriptive and document analysis. In the analysis of the experienced curriculum, the statistical population included engineering students of Ferdowsi University of Mashhad who had passed the internship unit and their number was 250 people. A total of 135 people were selected as a sample. In the intended curriculum analysis, 6 curriculum documents were selected as a purposeful sample. The results were analyzed using one-dimensional chi-square test (chi-square). The results showed that the students neglected the experienced curriculum in terms of dimensions such as the relevance of the content with professional activities and the scientific needs of the industry (p <001) and in other cases the type of educational design was significantly more detailed as partial educational design (p < 05) evaluated. The results of the intended curriculum through the review of the curriculum approved by the Ministry of Science, Researchshowed that the design of internship learning environments has been neglected. Adopting a holistic approach based on task-based learning environments is suggested as an alternative approach in internship training design.

کلیدواژه‌ها [English]

  • internship
  • Learning Environment
  • null curriculum
  • Task-based learning
  • Engineering training