نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 گروه آموزشی مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه اراک، ایران

2 دانشجوی دکتری مهندسی صنایع، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

10.22047/ijee.2022.259101.1798

چکیده

ارزیابی کیفیت عملکرد مراکز آموزش عالی به واسطه نقش مهم و تأثیرگذاری که دارند از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. ارزیابی عملکرد مراکز آموزش عالی سبب می‌شود تا نقاط قوت و ضعف و نیز فرصت‌ها و عوامل بازدارنده توسعه مشخص شده و امکان برنامه‌ریزی مناسب جهت بهبود و ارتقای وضعیت آن‌ها فراهم شود. برای اصلاح و بهبود مستمر نظام دانشگاهی، استقرار یک ساز و کار مناسب ارزیابی عملکرد که به واسطه‌ی آن بتوان ضمن بهبود و ارتقای کیفیت علمی، بهبود کل نظام دانشگاهی را مدنظر قرار داد و در عین حال از متن نظام دانشگاهی و ضرورت‌های آن برخاسته و منطبق بر خصوصیات این نظام باشد ضروری به نظر می‌رسد. در این پژوهش با در نظر گرفتن محیط تصمیم‌گیری غیرقطعی، یک مدل ارزیابی جدید به نام مدل پروفایل کارایی ورودی بهبودیافته فازی‌ وزن‌های مشترک مبتنی بر بهترین حل (FIIEP -CWBOS) پیشنهاد شده است که عملکرد مدل پروفایل کارایی ورودی کلاسیک را بهبود می‌دهد. نتایج این پژوهش نشان داد که مدل پیشنهادی از اعتبار لازم و عملکردی مطلوب نسبت به سایر مدل‌هایی که تاکنون ارائه شده برخوردار است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluating the performance of higher education centers based on fuzzy improved input efficiency profile model

نویسندگان [English]

  • Ehsan Mansouri 1
  • leyla fazli 2

1 Department of Industrial Engineering, Engineering Faculty, Arak, Iran

2 PhD student, Department of Industrial Engineering, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.

چکیده [English]

Evaluating the quality of the performance of higher education centers is very important due to their important and effective role. Evaluating the quality of the performance of higher education centers leads to identifying strengths and weaknesses, as well as opportunities and factors hindering development, and the possibility of an appropriate planning for improving the situation is also provided. In order to continuously modify and improve the university system, it seems necessary to establish an appropriate performance evaluation mechanism through which the improvement of the entire university system can be considered in addition to improving and enhancing the scientific quality, and at the same time, which has arisen from the text of the university system and conforms to the characteristics of this system.In this research, considering the uncertain decision-making environment, a new evaluation model called Fuzzy Improved Input Efficiency Profiling – Common Weights Based on the Optimal Solution (FIIEP – CWBOS) has been proposed, which improves the performance of the classic input efficiency profile model. The results of this study showed that the proposed model has the necessary validity and optimal performance compared to other models presented so far.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Performance quality assessment
  • Fuzzy uncertainty
  • Input efficiency profile model
  • Higher education centers