نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری

2 دانشیار/ گروه مدیریت آموزشی عالی/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

3 گروه مدیریت آموزش عالی/دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

4 مدیریت آموزش عالی/موسسه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی

10.22047/ijee.2022.330847.1897

چکیده

هدف پژوهش حاضر تحلیل شکاف عوامل موثر بر رقابت هوشمندانه دانشگاه از طریق ترسیم نقشه اهمیت-عملکرد دانشگاه‌های صنعتی سطح یک شهر تهران می‌باشد. این پژوهش از منظر هدف کاربردی و براساس نحوه گردآوری داده‌ها، پژوهش غیرآزمایشی از نوع پیمایش-مقطعی‌ محسوب می‌شود. براساس نوع داده‌ها نیز یک پژوهش آمیخته است که با روش‌های کیفی-کمی انجام شده است. جامعه آماری بخش کیفی شامل اساتید دانشگاهی است که با روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. جامعه آماری بخش کمی، اعضای هیات علمی و کارشناسان ارشد دانشگاه‌های صنعتی سطح یک شهر تهران است. حجم نمونه با فرمول کوکران 350 نفر برآورد گردید. ابزار گردآوری داده‌ها در بخش کیفی مصاحبه نیم‌ساختارمند و در بخش کمی پرسشنامه است. یافته‌های پژوهشی نشان داد مقوله‌های فراگیر شامل «آگاهی از وضعیت رقبا»؛ «آگاهی راهبردی»؛ «آگاهی از وضعیت بازار»؛ «بها دادن به دانشجویان»؛ «پشتیبانی مدیران»؛ «فعالیت هوشمندانه»؛ «زیر ساخت دانشگاه»؛ «درگیر کردن کارکنان و اعضای هیات علمی» می‌باشد. براساس نتایج پژوهش تمامی شاخص‌های پژوهش با‌ اهمیت است، بنابراین حیطه بی‌تفاوتی و حیطه اتلاف وجود ندارد. از طرفی عملکرد تنها در زمینه بها دادن به دانشجویان مطلوب و بالای حد متوسط است. بنابراین حیطه قابل قبول شامل بها دادن به دانشجویان ‌است. سایر عوامل ‌در حیطه ضعف قرار دارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Gap Analysis of Factors Affecting Smart University Competition through Importance-Performance Map Analysis of Top Technical Universities in Tehran (A Case Study of Sharif, Amirkabir, and K. N. Toosi Universities of Technology)

نویسندگان [English]

  • Mandana Yavari 1
  • pariavash jafari 2
  • Nadergholi Ghorchian 3
  • Asghar Zamani 4

1 education expert

2 Associate Professor

3 Associate Professor

4 Associate Professor

چکیده [English]

This study aimed to conduct a gap analysis of the factors affecting the smart university competition through the importance-performance map analysis of top technical universities in Tehran. This is an applied non-experimental cross-sectional survey, which is also classified as the mixed methods research based on the data type. In the qualitative section, the statistical population included the university professors selected through purposive sampling. The theoretical saturation was achieved with 16 participants. In the quantitative section, the statistical population included the faculty members and postgraduates of top technical universities in Tehran. The Cochran formula was employed to estimate a sample size of 350 participants who were selected through simple random sampling. The semi-structured interviews were used for data collection in the qualitative section, whereas a questionnaire was used for this purpose in the quantitative section. According to the research findings, the inclusive categories were identified as “knowledge about the status of rivals”, “strategic knowledge”, “knowledge about the market status”, “respect for clients”, “support from managers”, “smart activity”, “university infrastructure”, and “involvement of staff and faculty members”. Since the results indicate that all research indices are important, none of the categories are considered indifferent or wasteful. The other factors were considered weak.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: gap analysis
  • smartness of university competition
  • importance-performance map analysis
  • top technical universities of Tehran