بررسی ضرورت آموزش جامع شبیه سازی انرژی به دانشجویان کارشناسی ارشد معماری

نوع مقاله: مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشکده هنر و معماری دانشگاه شیراز

10.22047/ijee.2019.163504.1603

چکیده

شبیه سازی انرژی از متداولترین روشهای تحلیل انرژی در محیط ساختمان و معماری است که در دهه اخیر در کشور ما با استقبال فراوان از طرف دانشجویان و اساتید این حوزه مواجه شده است. در حال حاضر این آموزش به صورت رسمی و غیر رسمی در دانشکده های معماری خاصه در مقاطع کارشناسی ارشد انجام میشود. گرچه کاربرد شبیه سازی انرژی ساختمان مزایای بسیار دارد اما با توجه به پیچیدگیهای این ابزارها، دستیابی به نتایج با دقت و صحت مطلوب، نیازمند توجه به پارامترهایی معین است. متاسفانه در کشور ما در مورد روش و کیفیت آموزش شبیه سازی انرژی ساختمان و محیط شهری به دانشجویان رشته معماری و شهرسازی، پژوهشی انجام نشده است. پژوهش حاضر با هدف بررسی شرایط موجود در آموزش شبیه سازی انرژی ساختمان و محیط شهری و با استفاده از روش پژوهش کیفی، به تحلیل میزان آگاهی دانشجویان در زمینه مهمترین مسائل مرتبط میپردازد. جهت جمع آوری داده ها از مصاحبه و پرسشنامه نیمه باز استفاده شده و جامعه آماری مورد مطالعه، دانشجویان و فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد معماری در چهار دانشگاه کشور است. نتایج پژوهش نشان دهنده میزان آگاهی اندک دانشجویان از مقوله های اساسی شبیه سازی انرژی است. بر اساس نتایج، میزان توجه دانشجویان به مسائل اساسی در شبیه سازی انرژی ساختمان در مواردی چون دانش پایه، اعتبارسنجی درونی و میزان عدم قطعیت نتایج اندک است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the Necessity of Comprehensive Energy Simulation Training for Master of Architecture Students

چکیده [English]

Energy simulation is one of the most commonly used methods in energy analysis of buildings and architectural environment which has been widely used by students and professors in our country during the last decade. Simulation training is done either formal or informal in college faculties especially to master degree students. Although the application of building energy simulation has many advantages, due to the complexity of these tools, achieving accurate and accurate results requires considering several main issues. Unfortunately, in our country, no research had been done on the methodology and training quality of buildings energy simulation and urban environment. The present study aims to investigate training quality of building energy simulation using qualitative research method to analyze students' awareness about the most important issues. Data were collected by means of interview and semi-open questionnaires. The statistical population of the study was students and graduate students in architecture from four universities of the country. The results of the research indicate that the students' awareness of the main categories of energy simulation is low. Based on the results, the students' attention to the fundamental issues in building energy simulation in some cases such as basic knowledge, internal validation, and uncertainty of results are scarce.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Architectural training
  • Energy Simulation
  • Simulation soft wares
  • Master Degree
  • Simulation training