طراحی الگوی توسعه همکاری های دانشگاه فنی و حرفه ای با صنعت و جامعه

نوع مقاله: مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکترای مدیریت آموزشی دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه سمنان، ایران

2 دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

3 استادیار و عضو هیأت علمی دانشکده روان شناسی و علوم تربتی دانشگاه علامه طباطبایی، ایران

4 دانشیار دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه سمنان، ایران

10.22047/ijee.2019.177161.1630

چکیده

چکیده:امروزه بیش از پیش همکاری بین دانشگاه و صنعت به عنوان ابزاری برای افزایش و بهبود نوآوری از طریق تبادل دانش در نظر گرفته می شود. این امر با افزایش چشمگیر مطالعاتی که موضوع را از دیدگاه های مختلف مورد بررسی قرار می دهند، مشهود است. به هر حال این رکن از دانش همچنان به صورت پراکنده و فاقد یک دیدگاه جامع و کارآمد می باشد. از این رو در این مطالعه یک الگوی مناسب و کارآمد برای توسعه همکاری های دانشگاه فنی و حرفه ای با صنعت و جامعه ارائه می دهیم. این مطالعه از نوع پژوهش های کیفی است که با استفاده از رویکرد نظریه پردازی داده بنیاد انجام شد. جامعه آماری پژوهش حاضر را "خبرگان داخل و خارج دانشگاه و مدیران دانشگاه فنی و حرفه ای " تشکیل دادند. که با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند در مجموع 15 نفر به عنوان مشارکت کنند گان در پژوهش انتخاب شدند. داده ها به روش مصاحبه با روش هدایت کلیات و به صورت نیمه ساختار یافته گردآوری و به منظور تحلیل آن ها از نرم افزار MAXQDA استفاده شد. برای به دست آوردن اعتبار و روایی داده ها از دو روش بازبینی مشارکت کنندگان و مرور خبرگان در پژوهش استفاده شد. مقوله محوری مطالعه حاضر تجاری سازی دانش و فناوری در دانشگاه جامعه محور است که با توجه به شرایط علًی، زمینه ای و شرایط مداخلگر راهبرد هایی تدوین و الگوی نهایی براساس آن ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Developing a pattern for expanding technical and vocational universities cooperation with industry and society

نویسندگان [English]

  • seyed ahmad mohammadi hoseini 1
  • Ali Akbar Amin Beidokhti 2
  • Mohammad Ali Neamati 3
  • Ali Mohammad Rezaei 4
1 Ph.D. in Educational Administration, Psychology and Educational Sciences, Semnan University
2 semnan university, semnan,Iran
3 Assistant Professor., Faculty of Psychology and Educational Sciences, Allame Tabatabai University, Iran
4 Assistant Professor., Faculty of Psychology and Educational Sciences, Semnan University, Semnan, Iran
چکیده [English]

Nowadays, the cooperation between universities and society as a tool to increase and reinforce innovation through exchanging knowledge is receiving more attention than ever before. The wide range of studies in this area focusing on the different aspects of this topic proves this fact. However, the available knowledge in this area is not integrated and lacks a comprehensive and effective perspective. Therefore in this study we propose a useful and effective model to develop cooperation among vocational universities, industry and society. This qualitative study is conducted using a grounded theory approach. Experts inside and outside of universities and managers of vocational universities were statistical population of this study. Using a purposeful sampling method fifteen people were selected as study participants. To collect data general interview guide method and semi - structured interviews were employed. Collected data were analyzed using MAXQDA software. To meet the validity and reliability of data experts audit and member check techniques were used. The central theme of this study is to move towards a society-centered university. Considering causal, contextual and mediating conditions, strategies were designed and then based on these strategies the final model was presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • vocational universities
  • Industry
  • Society
  • universities
  • Grounded Theory Approach