طراحی الگوی دانشگاه کارآفرین: رویکرد کیفی (مورد پژوهی: دانشگاه تهران)

نوع مقاله: مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد و مدیریت مالی دانشگاه تهران

2 عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

3 مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

10.22047/ijee.2019.166086.1614

چکیده

امروزه با گسست نظام دانشگاهی ایران از صنعت و عدم انطباق کارکردهای دانشگاهی با نیازهای جامعه بیرونی از یک سو و کمبود منابع مالی از سوی دیگر، نظام دانشگاهی را با چالش های فراوانی مواجه کرده است که انفصال نظام دانشگاهی از صنعت علاوه بر هدر رفت منابع، عقب ماندگی کشور را در دستیابی به توسعه نیز در پی دارد. از این رو، هدف پژوهش پیش رو، طراحی الگوی دانشگاه کارآفرین در دانشگاه تهران می باشد. در بخش روش شناسی، از روش کیفی اکتشافی و تحلیل محتوای مقالات استفاده شده است. در بخش نخست با به کارگیری از روش نمونه گیری هدفمند و مصاحبه نیمه ساختاریافته با 8 نفر از اعضای هیئت علمی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران و 4 نفر از مدیران شرکت ها در پارک علم و فناوری مصاحبه صورت گرفت. در بخش تحلیل محتوا نیز مقالات داخلی و خارجی در قلمرو دانشگاه کارآفرین پس از جستجو در بازه زمانی (1385-1397)(1998-2015) از پایگاه های اطلاعاتی انتخاب شدند که پس از سرند مقالات در مجموع 30 مقاله به تحلیل نهایی راه یافت که پس از خوانش مفاهیم اصلی آن ها تلخیص و طبقه بندی شد. بر اساس یافته های این پژوهش، در مجموع 184 مفهوم استخراج شد و در بخش مولفه های دانشگاه کارآفرین روی هم رفته 11 مقوله ی محوری، 30 زیر مقوله و 88 مفهوم احصاء شد و در بخش عوامل موثر بر دانشگاه کارآفرین؛ 4 مقوله محوری، 12 زیرمقوله و 31 مفهوم استخراج و دسته بندی شد و سپس در قالب مدل شماتیک به تصویر کشیده شدند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Entrepreneur University Model Design: Qualitative Approach (Case Study: University of Tehran)

نویسندگان [English]

  • ahmad keykha 1
  • Mitra Ezati 2
  • Mohammadjavad Salehi 3
1 Ph.D. student of economics and financial management, University of Tehran
2 Faculty Member of Tehran University
3 Institute for Research and Planning for Higher Education
چکیده [English]

Today, with the Iranian academic system, the industry and the lack of conformity of academic functions to the needs of the external society on the one hand, and the lack of financial resources on the other hand, has faced a number of challenges for the academic system, with the disruption of the academic system of the industry, in addition to waste of resources also has the country's persistence in achieving development. the aim of the present research is to design an entrepreneurial university model at Tehran University. In the methodology section, qualitative exploratory and content analysis methods have been used. In the first part, interviews were conducted with purposeful sampling and semi-structured interview with 8 faculty members of Faculty of Entrepreneurship of Tehran University and 4 managers of companies in Science and Technology Park. In the content analysis section, internal and external articles in the territory of the University of Entrepreneur were selected from databases after searching in the time period (1397-1385) (1998-2015), which resulted in a total analysis of 30 articles after the publication of the papers. After reading their main concepts, they were classified and classified. Based on the findings of this research, a total of 184 concepts were extracted and in the components of the University of Entrepreneurs altogether, 11 core categories, 30 sub categories and 88 concepts were considered and in the factors affecting the entrepreneurial university; 4 axial categories, 12 Subcategories and 31 concepts were extracted and categorized and then depicted in the schematic model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • university
  • Entrepreneurship
  • Higher education
  • Entrepreneur university
  • third generation university