تاملی بر میزان تاکید نسبت به اخلاق آموزش در دانشگاه های فنی و مهندسی کشور و مقایسه آن با دانشگاه های فنی و مهندسی برتر جهان

نوع مقاله: مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی

2 گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی

10.22047/ijee.2019.187934.1648

چکیده

هدف این پژوهش تاملی بر اخلاق آموزش در دانشگاه های فنی و مهندسی کشور و مقایسه آن با یکصد دانشگاه فنی و مهندسی برتر جهان است. بنابراین جامعه پژوهش حاضر مشتمل بر 100 دانشگاه فنی و مهندسی برتر جهان (بر اساس رتبه بندی معتبر بین المللی رتبه بندی دانشگاه های جهان) و 127 دانشگاه های فنی و مهندسی ایران هستند. بنابراین روش نمونه گیری این پژوهش به صورت تمام شماری است. روش تحقیق در این پژوهش، شامل روش های مطالعات اسنادی و کتابخانه ای است که با بهره گیری از روش بهینه کاوی و تجارب موفق ملی و بین المللی انجام شده است.
یافته های پژوهش حاکی از آن است که در حال حاضر دانشگاه های فنی و مهندسی ایران از نظر توجه به اخلاق آموزش (مستندات اخلاقی) در سطح قابل قبولی نیستند و باید با توجه به دانشگاه های فنی و مهندسی برتر جهان و در نهایت انجام بومی سازی های لازم اقداماتی مناسب در این زمینه صورت گیرد. در نهایت با تکیه بر یافته های پژوهش حاضر راهکار هایی به منظور ایجاد سند جامع اخلاقی مناسب دانشگاه های فنی و مهندسی کشور ارائه شده است. زیرا اولین قدم در داشتن اخلاق در آموزش داشتن سند جامع اخلاقی است که باعث وحدت رویه در پیاده سازی اخلاقیات در دانشگاه ها می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the emphasis on the educational ethics at the engineering universities of Iran and comparing it with top engineering universities of the world

نویسندگان [English]

  • Hossein Abdullahi 1
  • Saide Taghizade 2
1 Associate Professor of Psychology and Educational Sciences, Department of Management and Educational Planning, Allameh Tabataba'i University
2 Department of Management and Educational Planning, Allameh Tabataba'i University
چکیده [English]

The purpose of this research is investigating the emphasis on the educational ethics at the engineering universities of Iran and comparing with top engineering universities of the world. Therefore, the research community consists of 100 top world engineering universities (based on THE World university ranking) and 127 engineering universities of Iran. Also, the sampling method of this study is complete. The research methodology in this research includes documentary and library studies that using benchmarking and best practice.
Findings of the research indicate that engineering universities of Iran are not acceptable level in educational ethics (ethical documentation) and should be considered with regard to top engineering universities of the world and, ultimately, localization should be taken in this regard. Finally, based on the findings of present research, there are some strategies for creating a comprehensive ethical document for the engineering universities of Iran. Because the first step in ethics is to have a comprehensive ethical document.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Benchmarking
  • Educational ethics document
  • Educational Ethics
  • Ethical Principles
  • Engineering universities