بکارگیری مدل استمرار خلاقیت در دانشجویان طراحی معماری

نوع مقاله: مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری معماری، گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران.

2 استادیار، گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامى، قزوین، ایران.

3 استادیار، گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران.

4 دانشیار، گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

10.22047/ijee.2019.185536.1639

چکیده

امروزه داشتن خلاقیت در رشته معماری به ویژه در دروس طرح معماری یکی از مهمترین چالشهایی است که دانشجویان این رشته با آن روبه رو هستند. یکی از ظرفیت های مغفول در تعلیم دانشجویان معماری، پرورش خلاقیت در فضای آموزشی است. بکارگیری مدلی که بتواند خلاقیت در دانشجویان طراحی معماری را شکوفا نموده و به آن استمرار بخشد از مهمترین اهداف مقاله حاضر است. پژوهش حاضر از نوع کاربردی است. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانشجویان طرح 3، 4 و 5 معماری دانشگاه آزاد قزوین در مقطع کارشناسی در سال تحصیلی 1396 می باشد. از طریق نمونه گیری در دسترس،116 نفر از دانشجویان انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه کنترل (40) نفر و مداخله (76) نفر قرار داده شدند. گروه کنترل بر پایه روش سنتی آموزش طراحی و گروه مداخله بر پایه مدل تجویزی فرآیند آموزش خلاق، آموزش داده شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه پژوهشگر ساخته سنجش خلاقیت بود وتحلیل داده ها با SPSS.15 صورت گرفت. درخصوص مولفه های تشکیل دهنده اثربخشی نتایج نشان داد که فراگیران در دوره آموزش دیده براساس مدل استمرار خلاقیت، خلاقیت بیشتری (000./0p=)، در طول فرآیند طراحی نسبت به دوره مبتنی بر شیوه های رایج داشتند. یافته های این پژوهش حاکی از اثربخش بودن مدل استمرار خلاقیت نسبت به فرآیند معمول، سنتی و رایج بود. "مدل استمرار خلاقیت در طراحی معماری" می‌تواند مقدمه‌ای بر انجام پژوهش‌های گسترده‌تر و طراحی مدل‌های جامع‌تر باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Applying creativity continuing model for architecture design students

نویسندگان [English]

  • Manouchehr Tamizi 1
  • Jamaleddin Soheili 2
  • Fariba Alborzi 3
  • Hossein Zabihi 4
1 PH.D. Candidate, Department of Architecture, Faculty of Architecture and Urban Planning, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Architecture, Faculty of Architecture and Urban Planning, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Architecture, Faculty of Architecture and Urban Planning, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran.
4 Associate Professor, Department of Urban, Faculty of Architecture and Urban Planning, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Now days, having creativity in architecture, especially in the course of architecture design, is one of the challenges that students deal with it. One of the neglected capacities in the education of architectural students is creativity training in learning environment. Applying a model that can nurture creativity and sustain it in architectural design students is the most important aim of this paper. This research is of applied kind. The statistical population of this research is all B.A architecture project student 3, 4, 5 of Ghazvin Azad University by available sampling, 116 0f students were selected and randomly put in two groups control (40 persons) and intervention (76 person). The control group was trained based on traditional design training and intervention group based on creativity continuing model. The research cool includes creativity estimation researcher questionnaire and data analysis were done by SPSS15. About the constituent components, the effeteness of results showed that students were trained according to creativity continuing model, had more creativity compared with common method during the design process. Consequences of this research indicate the effeteness of creativity continuing model. Creativity continuing model can be an introduction for wider research and more comprehensive design models.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Architecture
  • creativity
  • Designing
  • Education
  • Training