تببین مدل ارتقاء صلاحیت اخلاق حرفه‌ای مهندسان در رشته‌ی مهندسی عمران براساس نظریه زمینه‌ای

نوع مقاله: مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز

2 گروه عمران دانشگاه ملایر

3 دانشگاه ملایر

10.22047/ijee.2019.170449.1625

چکیده

با وجود اینکه در باب نقش اخلاق در حرفه مهندسی، به‌خصوص مهندسی عمران توافق کلی وجود دارد، اما مدلی که بتواند بیانگر نحوه ارتقاء صلاحیت اخلاق حرفه‌ای مهندسان عمران باشد، ارائه نگردیده و تبیین نظری روشنی صورت نگرفته است. مطالعه‌ی حاضر در پی ارائه مدلی جهت ارتقاء صلاحیت اخلاق حرفه‌ای مهندسان در رشته‌ی مهندسی عمران است. این پژوهش در چارچوب رویکرد کیفی و با به کارگیری روش تحقیق داده‌بنیاد انجام گرفته است. ابزار جمع‌آوری داده‌ها، مصاحبه‌های اکتشافی نیمه‌ساختار یافته بود. به منظور گردآوری اطلاعات، با به کارگیری روش نمونه‌گیری هدفمند از نوع دیدگاه فرد ماهر با 25 نفر از مهندسان رشته‌ی عمران، مصاحبه انجام شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی انجام گرفت. روایی محتوایی مدل، با دو شاخص CVR و CVIبررسی و از طریق ثبات فرآیند دست‌یابی به نتایج، شاخص اعتماد به یافته‌های پژوهش حاصل شد. نتایج پژوهش حاضر، نشان‌دهنده‌ی استخراج 487 کد از مصاحبه‌ها و نیز احصاء 42 مفهوم و 13 مقوله است که در قالب مدل پارادیمی شامل؛ صلاحیت اخلاق حرفه‌ای مهندسان عمران به عنوان مقوله محوری و شرایط علی(عوامل فردی و محیطی)، عوامل زمینه‌ای(صلاحیت‌های حرفه‌ای)، شرایط مداخله‌گر (فساد اداری و محیط)، راهبردها (برنامه‌ریزی منابع انسانی، ساختار سازمان، مسئولیت‌پذیری‌حرفه‌ای، تعهدحرفه‌ای، افشاگری، همکاری سازمان‌های مختلف با مهندسان) و عوامل پس‌آیندی (آثار اخلاق حرفه‌ای) قرار گرفت. مدل ارائه شده می‌تواند راهنمای عمل برای مهندسان عمران باشد. همچنین با گنجاندن این مدل در درس اخلاق حرفه‌ای مهندسی و آموزش آن، می‌توان میزان رعایت کدهای اخلاقی را در بین دانشجویان مهندسی عمران افزایش داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explain the elevation model competent professional ethics engineers in the field of civil engineering based on Grounded Theory

نویسندگان [English]

  • ali imanzadeh 1
  • amin mohebkhah 2
  • hedaiatollah etemadzadeh 3
  • Mahla Farhadi 3
1 Tabriz university
2 malayer universiyu
3 malayer university
چکیده [English]

Although there is general agreement on the role of ethics in the engineering profession, especially civil engineering, a model that can demonstrate how to enhance the professional ethics of civil engineers has not been provided and no clear theoretical explanation has been provided. This research has been conducted in the framework of a qualitative approach using grounded theory research method. Data were collected through semi-structured exploratory interviews. In order to gather information, we interviewed 25 civil engineers using purposeful sampling method from the viewpoint of a skilled person. Data were analyzed in three stages of open, axial and selective coding. The content validity of the model was evaluated by both CVR and CVI indices and the reliability of the research findings was obtained through the stability of the process. The results show that 487 codes were extracted from the interviews as well as 42 concepts and 13 categories in the paradigm model including: professional ethics of civil engineers as core and causal (individual and environmental factors), contextual factors (professional competencies), Intervening conditions (corruption and the environment), strategies (human resource planning, organization structure, professional responsibility, professional commitment, disclosure, collaboration with different organizations with engineers), and background factors (professional ethics). The proposed model can be a practical guide for civil engineers. Also, by incorporating this model into the professional ethics course of engineering and teaching it, the adherence of ethical codes among civil engineering students can be increased.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ethics
  • Professional Ethics
  • Competence
  • Civil Engineers
  • Grounded theory