بر اساس نویسندگان

آ

ا

ب

پ

ت

ث

  • ثبوتی، یوسف [1] ریئس مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجان، عضو فرهنگستان علوم
  • ثقفی، سامان [1] کارشناس مهندسی کامپیوتر نرم افزار، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد مهریز، یزد
  • ثقفی، محمود رضا [1] استادیار دانشکده معماری دانشگاه هنر اصفهان
  • ثمری، عیسی [1] استادیار گروه علوم تربیتی، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران

ج

چ

ح

خ

د

ذ

  • ذاکر صالحی، غلامرضا [1] استادیار موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
  • ذبیحی، حسین [1] دانشیار، گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
  • ذوالقدر، حسین [1] پژوهشگر سازمان صدا و سیما و مدرس دانشگاه پیام نور استان تهران

ر

ز

س

ش

ص

ض

ط

ظ

  • ظریفی، محمد علی [1] گروه مهندسی کوثر فرایند
  • ظهور، حسن [3] استاد و عضو قطب علمی طراحی، رباتیک و اتوماسیون، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف
  • ظهور، حسن [2] استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف

ع

غ

ف

ق

ک

گ

ل

م

ن

و

ه

ی