نویسنده = سلطانیان زاده، حمید
تعداد مقالات: 1
1. تصویرنگاری پزشکی: سیستم های موجود و روشهای مطرح در تحلیل تصاویر

دوره 16، شماره 62، تابستان 1393، صفحه 141-156

حمید سلطانیان زاده