نویسنده = پیر عزیزی، علی اکبر
تعداد مقالات: 1
1. نظریه پرداری مدیریت محیط زیست در ایران

دوره 2، شماره 6، تابستان 1379، صفحه 1-20

علی اکبر پیر عزیزی