نویسنده = جاهد مطلق، حمید رضا
تعداد مقالات: 1
1. آموزش مهندسی مکانیک در ایران؛ برآورد وضعیت موجود

دوره 4، شماره 14، تابستان 1381، صفحه 27-38

حمید رضا جاهد مطلق