نویسنده = اس . وین، پ. اچ
تعداد مقالات: 1
1. نقش دانشگاه های مجازی در آموزش مهندسی

دوره 4، شماره 15، پاییز 1381، صفحه 67-76

اف بادندورفاند؛ پ. اچ. اس . وین