نویسنده = تخت روانچی، مریم
تعداد مقالات: 2
1. زنان و میزان حضور آنها در رشته های تحصیلی و شغل های مهندسی

دوره 7، شماره 28، زمستان 1384، صفحه 30-49

طاهره کاغذ چی؛ مریم تخت روانچی


2. پارک های تحقیقاتی محلی برای رسیدن به تکنولوژی های پیشرفته

دوره 5، شماره 20، زمستان 1382، صفحه 99-109

طاهره کاغذ چی؛ مریم تخت روانچی