نویسنده = حسین پور، پریوش
تعداد مقالات: 1
1. آینده نگری در علوم و فناوری نانو

دوره 6، شماره 22، تابستان 1383، صفحه 99-11

پریوش حسین پور