نویسنده = طاهری، الهه
تعداد مقالات: 1
1. بررسی جایگاه آموزش مدیریت در مهندسی با هدف پرورش مدیران بر مبنای شایستگی

دوره 14، شماره 53، بهار 1391، صفحه 1-18

مهرداد گودرزوند چگینی؛ الهه طاهری