نویسنده = بابایی(مترجم)H.Bouzekri، رضا
تعداد مقالات: 1
1. توسعه تحصیلات سنتی و راه دور با استفاده از فناوری اطلاعات

دوره 5، شماره 18، تابستان 1382، صفحه 29-42

رضا بابایی(مترجم)H.Bouzekri؛ رضا بابایی( مترجم)H.A.Latchman