نویسنده = زارعی(مترجم)Y.A.Cengel، گلناز
تعداد مقالات: 1
1. روش های نو آورانه در تدریس ترمودینامیک

دوره 6، شماره 22، تابستان 1383، صفحه 75-98

گلناز زارعی(مترجم)Y.A.Cengel