نویسنده = انضباطی، امیرحسین
تعداد مقالات: 1
1. ارائه مدلی برای طراحی "طرح درس" با کمک ابزار QFD، همراه با نمونه کاربردی

دوره 15، شماره 59، پاییز 1392، صفحه 59-73

امیرحسین انضباطی؛ نونا حجت پناه منتظری