نویسنده = خیر خواه، مرضیه
تعداد مقالات: 1
1. عناصر نظام آموزش استاد ـ شاگردی مدلی برای بهسازی نظام آموزش مهندسی

دوره 7، شماره 26، تابستان 1384، صفحه 129-139

جلال حجازی؛ مرضیه خیر خواه