نویسنده = فرهنگ ادیب، سمیه
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اولویتهای رشته¬های مهندسی در ایران برای رفع نیازهای فنی جامعه با استفاده از روش AHP

دوره 14، شماره 55، پاییز 1391، صفحه 21-39

بهروز مینایی بیدگلی؛ سمیه فرهنگ ادیب؛ فاطمه محمدی