نویسنده = رنجبر، محبوبه
تعداد مقالات: 1
1. موانع اساسی در توسعه و بهره برداری از نوآوری و اختراعات در حوزه¬های فنی و مهندسی

دوره 14، شماره 55، پاییز 1391، صفحه 41-59

پور اندخت نیرومند؛ اکبر فرجی ارمکی؛ بی تا صالح پور؛ محبوبه رنجبر؛ ابوالقاسم دلخوش کسمایی