نویسنده = صالحی، محمد جواد
تعداد مقالات: 1
1. طراحی الگوی دانشگاه کارآفرین: رویکرد کیفی (مورد پژوهی: دانشگاه تهران)

دوره 21، شماره 83، پاییز 1398، صفحه 51-77

احمد کیخا؛ میترا عزتی؛ محمد جواد صالحی