نویسنده = غفاری، محمد مهدی
تعداد مقالات: 1
1. چشم انداز جهانی چالشهای آموزش و پژوهش مهندسی و توسعه پایدار

دوره 16، شماره 63، پاییز 1393، صفحه 11-24

محمد مهدی غفاری؛ حسن ظهور