نویسنده = علیزاده، ابراهیم
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل شکاف بین وضعیت موجود و مطلوب صنایع دریایی کشور در جهت اجرای الگوی مهندسی همزمان

دوره 20، شماره 80، زمستان 1397، صفحه 115-133

امین محمدی؛ علی ملکی؛ ابراهیم علیزاده