نویسنده = اکبری، مرتضی
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر آموزش‌های کارآفرینی بر رفتار کارآفرینانة دانشجویان حضوری و مجازی دانشکدة کارآفرینی

دوره 19، شماره 75، پاییز 1396، صفحه 103-128

راضیه طهماسبی؛ مرتضی اکبری؛ مجتبی هوشمندزاده؛ اعظم آهنگر سله بنی


2. تأثیر تفاوتهای جنسیتی در قصد و رفتار کارآفرینانة دانشجویان دانشکدة کارآفرینی دانشگاه تهران

دوره 19، شماره 73، بهار 1396، صفحه 45-65

مرتضی اکبری؛ اعظم آهنگر سله بنی؛ مجتبی هوشمندزاده؛ راضیه طهماسبی