نویسنده = بازرگان، عباس
تعداد مقالات: 2
1. بررسی رابطۀ بین میزان انواع تعامل دانشجویان گروه فنی ـ مهندسی مؤسسۀ آموزش عالی مهر البرز با عملکرد تحصیلی

دوره 17، شماره 68، زمستان 1394، صفحه 89-111

علی نقی کمال خرازی؛ عباس بازرگان؛ فاطمه نارنجی ثانی؛ زینب السادات مصطفوی