نویسنده = حسن زاده للکامی، داود
تعداد مقالات: 1
1. کاربردی از هندسه جبری در بهینه‌سازی

دوره 21، شماره 82، تابستان 1398، صفحه 52-79

داود حسن زاده للکامی